RPP Caixa - Aboga2

Servicios jurídicos
de confianza
FAMILIA
PENAL
MERCANTIL
CIVIL
ADMINISTRATIVO
RECLAMACIÓN BANCOS
ACCIDENTES TRÁFICO
FISCAL
HERENCIAS Y SUCESIONES
DESAHUCIO
DIVORCIO/SEPARACIÓN
ROBO, HURTO, ESTAFA
RECLAMACION DAÑOS
Y CANTIDADES
Vaya al Contenido
INFORMACIÓ SOBRE GESTIONS RPP
#En aquesta pàgina informarém sobre la situació de les nostres demandes del RPP
4/ABRIL/2022
Poques novetats puc dir, excepte que ja són 33 les demandes que hem presentat al Tribunal Superior de Justicie de Catalunya.  Evidentment ens em possat en contacte amb cada demandant.
Com podeu veure el Tribunal Econòmic de Catalunya resol molt lent i quant ho fa, la resposta és un talla i afageig idèntic a les resolucions rebudes abans.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sol tardar uns 18 mesos en dictar una ressolució i per això creim que a finals d'aquest 2022 o principis del 2023 veurem les seves primeres resolucions.

9/NOVEMBRE/2021
Ha passat bastant de temps des de la darrera actualització, no hi ha gaires novetats, però per tenir-vos informats en faré dues línies.
En aquests moments ja hi ha presentades 19 demandes davant el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) per haver el TEARC (Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya) desestimat les nostres peticions.
Totes les resolucions del TEARC són idèntiques, sols canvien els noms.
Abans de presentar una demanda davant el TSJC ens hem posat en contacte amb cada un de vosaltres.
El TSJC és el tribunal que ha de resoldre si el TEARC té o no raó al denegar la nostre petició i per la vostre informació, aquest s'ha pronunciat a favor reiteradament (15 vegades, les darreres el febrer i el juliol d'enguany) en el mateix cas nostre (Serveis Passats) però d'empleats de Telefònica i Endesa, diguent que aquests serveis passats o aportació al Pla de Pensions no tenen que tributar, així com tampoc els seus interessos (guanys). Esperem que el tribunal es pronuncii en els mateixos termes.
Evidentment si ho fá, remetre'm al TEARC còpia de la resolució a fí de que canvien la seva resposta habitual i es pronunciin a favor nostre. Això podria acursar els temps i evitar tenir que anar al TSJC.
Per tot això, us demane'm paciència.
Si teniu cap dubte, trucau-nos.

3/MAIG/2021
Acabem de rebre 4 resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya, totes elles denegatories de la nostra reclamació amb contingut idèntic i que ja hem comunicat als interessats.
En primer lloc tinc que exposar el nostre rebuig al següent comentari que fa el Tribunal: "De la acreditada situación previa del sistema de previsión social de los empleados de Caixabank SA resulta la absoluta improcedencia de lo pretendido sin base legal, que no es sino la absoluta e inaceptable desimposición de importantísimas cantidades de renta que previamente no tributaron". Creiem que no cal donar més explicacions per entendre el resultat obtingut.
Entre les raons per denegar figura la manca de prova quant hem aportat el Certificat de VidaCaixa i també per normativa que no està en vigor. Com veis, excuses de mal pagador.
Finalitza la resolució amb un comentari que res té a veure amb la nostre reclamació al referir-se a una sentencia del Tribunal Suprem del 2001 sobre la perdue del dret a percebre el Pla de Pensions dels empleats Caixa que eren acomiadats.
Evidentment la resolució no parla de varies sentencies d'altres Tribunals Superiors de Justicia que ens donen la raó, entre elles dues del TSJ Catalunya.
Ja estem preparant les demandes a presentar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

1/MARÇ/2021
Ara tenim dos tipus de pronunciament on lluitar:
1) Segons el TEAC (Demanda Administrativa) que anomanarem "Per participacions"  que és el que tots coneixeu i
2) Segons diversos Tribunals de Justícia (Demanda Judicial)  que anomanarem "Per import".
Segons aquetos tribunals, la partida inicial, no té que cotitzar i si la resta. Per això ho solventa restant de la partida rescatada, l'import de la partida inicial i considera que té que cotitzar la resta, fent que els beneficis de la primera partida cotitzin com rendiment del treball i no com guany patrimonial.
Per fer una síntesi, farem uns càlculs sobre dades reals d'un company:

CALCUL PER PARTICIPACIONS
IMPORT RESCATAT = 475.704,32
APORTACIÓ INICIAL = 156.936,09
GUANY PARTICIPACION INICIALS = 168.142,08
GUANY RESTA PARTICIPACIONS = 150.626,15
BENEFICI PATRIMONIAL (19%) = 31.947,00
RENDIMENT DEL TREBALL (40%) = 36.150,28
IMPOSTOS A PAGAR = 68.097,27€

CALCUL PER IMPORT
IMPORT RESCATAT = 475.704,32
APORTACIO INICIAL = 156.936,09
IMPORT A DECLARAR = 318.768,23 - REDUCCIÓ 40% = 127.507,29
IMPOSTOS A PAGAR AL 40% = 76.504,38€

Com podeu veure, ens és més ventatjós cotitzar per el sistema de participacions (TEAC) i de moment hi estam lluitant, però crec que, malgrat això, tots acceptariem fer-ho per import.
Com sabeu, els càlculs són complexos i afecten de forma diferent a cada un, per això, si algú vols saber com li afecta particularment, enviau-me un correu i li farem arribar els càlculs propis.

17/FEBRER/2021
Darrerament estem rebent denegacions del Tribunal Econòmic de Catalunya, denegant amb el mateixos arguments que abans dels dits a l'anterior comunicat, és a dir, que no hi ha guany patrimonial i que no aportarem prova. Es tracta d'una còpia idèntica a les anteriors. Ho estem impugnant.
De la mateixa manera el Tribunal Econòmic Central, no vol pronunciar-se en unificació de doctrina diguent que sols ho pot demanar un Director General i que per demanar-ho nosaltres té que ser per una quantía superior als 150.000€. Ho hem impugnat per ser un tema de interès general; vorem com reaccionen.
Procuram utilitzar la via Administrativa i no la Judicial per ser la primera més pràctica i no portar despeses.
Abans de presentar una demanda Administrava solem contactar amb l'interesat per el seu coneixament i conformitat, per això si teniu duptes, podeu contactar amb nosaltres.

22/OCTUBRE/2020
Fa dues semanes que rebérem una ressolució del Tribunal Econòmic de Catalunya.
Aquesta resolt denegant la nostra reclamació, també amb fonaments absurds ja que diu que al IRPF no existeix el guany patrimonial (vaja que no) i que no aportarem prova, quan aquesta es troba en el Certificat de VidaCaixa i evidentement figura a l'expedient.
Tenim impugnada aquesta ressolució al Tribunal Econòmic Central i demanàrem, per agilitzar la resposta, que el Tribunal l´acuramulés a la presentada el juny.
Fa uns dies, arribaren dues ressolucions més, una del Tribunal Econòmic de Catalunya i una del Tribunal de les Illes.
La de Catalunya, de nou denega amb els mateixos arguments d'abans i la de les Illes, ens torna a donar la raó i afageix a aquesta més arguments al nostre favor com, per exemple, una ressolució favorable d`un Tribunal Superior de Justicia.
Hem impugnat la resolució de Catalunya amb acumulació a la de juny.
Com veis, hi ha moviment i aprofito per recordar la necessitat de comunicar de seguida amb nosaltres si rebeu un comunicat de Hisenda o altres.

9/JUNY/2020
Sabíem que tindriem una molt forta oposició i així a estat. Hem perdut una batalla, però no la guerra.
Tenim una nova resolució, aquesta del Tribunal Regional de Castella i Lleó, que resol el contrari del TEAR de Balears, però que reforça encara més la nostra postura i desig de seguir la lluita.
Aquesta resolució discrepa sobre la de Balears i fa una nova interpretació arbitraria amb motius inconcluyents e illògics:
a) La contesta no guarda relació amb la petició.
b) Es manifesta sobre una sentencia ja ferma, fent una nova e illògica interpretació d'aquella i
c) Resol el 2020 aplicant una norma no vigent, que fou derogada el 2007.
Següent pas: Hem acudit al Tribunal Econòmic Central del que ja tenim una Sentencia favorable perque la consolidi unificant doctrina.
Perdem sols un poc més de temps, però ens fa més optimistes.
Som combatius i ho lluitarem.

13/MARÇ/2020
En primer lloc, demanar disculpes per no haver pogut assistir a la reunió de la Sedeta del passat 10 de març.
Va sortir en aquesta sessió el tema del TEAR Illes Balears i la seva possible vinculació amb les resolucions que faci el TEAR a Barcelona.
Evidentment que la resolució de Balears sols afecte al company en questió, però recordo que el TEAR Regional de Catalunya tindrà que resoldre, al igual que ho ha fet de de Balears, sobre una resolució dictada per un Tribunal superior a ells (Central de Madrid).
Des de el moment que la sentència de Balears fou ferma, vàrem dirigir un escrit dirigit a cada un dels expedients oberts, aportant dita resolució a fí de evitar, si aixó es possible, una resolució diferent a la de Balears. De la mateixa manera la estem aportan a les noves sol·licituts que feim a Hisenda des de gener, de moment no han contestat a cap.

24/FEBRER/2020
A títol d'exemple i per informar als companys que, per evitar-se impostos, prefereixen percebre una quantitat com Renta Financera, volem indicar que pagaran a Hisenda, segons el sistema de rescat escollit; podent sols rescatar un petit import anual, si no volen veure incrementat l'import a pagar.
Com sabeu, la partida inicial no està subjecte a renta i si el guany obtingut.

                  |   Fins ara     |                     |        Nou sistema        |                       |
Guany      |    Rescat     |       %            |   Guany Patrimonial   |           %        |
 50.000    |     12.249     |    24,50        |             9.022               |       18,04      |
 75.000    |     22.289     |    29,72        |           14.773               |       19,70      |
100.000   |     33.494     |    33.49        |           20.522               |       20,52      |
125.000   |     44.899     |    35,92        |           26.272               |       21,01      |
150.000   |     56.524     |    37,68        |           32.022               |       21,35      |
175.000   |     68.149     |    38,94        |           37.772               |       21,58      |
200.000   |     80.004     |    40,00        |           43.522               |       21,76      |
 

Per això i sabent l'alt rendiment actual de les participacions, aconsellem rescatar fins la totalitat de l'import de la partida inicial del 28/12/2000.


8/FEBRER/2020
Hisenda està liquidant la devolució al company de Mallorca, però com podeu imaginar a la baixa i ho estam lluitant.
Ens consta informació d'altres advocats sobre la reclamació a la Mutualitat amb companys que ho confonen amb el tema que nosaltres estem portant sobre el Pla de Pensions, per això, als company que estem tramitant la reclamació del Pla de Pensions i per evitar molesties, podem encarregar-nos del tema Mutualitat, gratuïtament, clar.
Demanam disculpes per les demores amb contactar amb vosaltres. Gràcies.

13/DESEMBRE/2019

En primer lloc, dir-vos que a data d'avui, al Tribunal de Justícia de les Illes, no hi ha cap recurs en contra de la nostre sentència.
 
Hem començat a enviar-la, amb autorització del company titular d’aquesta, als distints TEARs, per incorporar-la per antiguitat decreixent al procediments en curs sobre les demandes presentades anteriorment, a fi de evitar una resolució diferent a l’obtinguda. A més dels documents que presentarem abans,  l’adjuntarem a les noves demandes que presentarem a partir d’ara.
 
A rel de la reunió mantinguda a la Sedeta de Barcelona el passat dia 2 de desembre i en base a les consultes que ens féreu i el company Honorat ens va aconsellar fer, hem confeccionat unes respostes sobre el rescat del nostre Pla.
 
Com bé sabeu, Hisenda ens calcula la renta sobre l’import rescatat com a Rendiment del Treball, que sol arribar al 47%, deduint el 40% sobre les aportacions fetes a 31/12/2006, quant en base a el que ja tenim sentencia estimatòria i sobre un cas real, aquestes són les partides que es tindrien que tenir en compte a l’hora de fer la renta per un rescat:

CÀLCUL   RESCAT       
IMPORT   RESCATAT = 586.928,28
APORTACIÓ   INICIAL = 295.157,67
VALOR   RESCAT APORTACIÓ INICIAL = 494.764,55
IMPORT   A DECLARAR POR RENTA = 291.770,61
RENDIMENT   APORTACIÓ INICIAL = 199.606,88
BENEFICI   PATRIMONIAL = 199.606,88
RENDIMENT   DEL TREBALL = 92.163,73

No hi ha cap cas idèntic, hi influeixen molt de factors, ingressos,  partida inicial, aportacions pròpies, data del rescat, situació familiar, altres ingressos, etc.
 
 
Rebreu instruccions per demanar a VidaCaixa el certificat i com vàrem comentar a la reunió, amb aquest i altres documents que us direm, calcularem l’import abonat de més. Aquest càlcul no es proporciona a Hisenda ja que no es pot presentar una nova declaració de renta, el que es demana es la rectificació de la presentada amb les dades correctes, ara ja segons les correctes.

En tenir aquest resultat, si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres i si ho veieu oportú, amb la documentació que us demanarem, iniciarem la demanda.
 
 
Periòdicament us anirem informant per correu electrònic o a través del la web: www.bufetcapella.es/rpp.html
 
Hi ha companys que ens han demanat veure la sentència del TEAR de Balears; per això tinc que recordar que hi ha hagut intents d’altres advocats per portar el tema quant aquest surt d’una iniciativa nostra amb prou feina feta, tant per trobar la Jurisprudència que ens empara, com poder arribar al punt on ara ens trobem. Entendreu, doncs, les nostres reticències en donar-la, a part de que sols nosaltres tenim permís del seu titular per emprar-la. El que si podem dir, que es tracta d’una sentencia que reconeix les nostres reivindicacions amb resultat dels càlculs abans indicats i consolida a favor dels ex empleats Caixa les sentències que ho feien a favor d’altres col·lectius.
 
Com abans hem comentat, no hi ha cap cas igual; per això no dubteu en contactar i aclarirem cada situació personal.

4/OCTUBRE/2019

A la fí podem donar noticies...
Ja tenim una sentencia d'un TEAR, favorable en tots els sentits, ens dona la raó en tot allò reclamat.
Ara cal esperar dos mesos ja que Hisenda pot impugnar-la, esperem que no ho faci, ja que la sentència es pronuncia molt clarament.
Properament convocarem reunions informatives per aclarir que cal fer a partir d´ara.

1/AGOST/2019

Ahir varem rebre una nova denegació de l'AEAT, però diferent a les anteriors. Es tracta d'una nova demanda presentada fa poc.
Aquesta és molt diferent a les moltes denegacions rebudes de diferents delegacions de l'AEAT que abans denegaven principalment per:

En conclusión, no puede estimarse la pretensión del interesado ya que las prestaciones de planes de pensiones se consideran en todo caso rendimientos del trabajo dado que, con independencia de la procedencia de las aportaciones al mismo, el tratamiento fiscal de las prestaciones será único, debiendo tributar como rendimientos del trabajo por su importe total. Ello sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las reducciones del régimen transitorio cuando las prestaciones se perciban en forma de capital.
En fecha xx/xx/xxxx se requiere a Caixabank a efectos de que certifique si las aportaciones realizadas a las que quiere aplicar la calificación de ganancias patrimoniales fueron imputadas fiscalmente o descontadas en la nómina del recurrente, ya que todas las Sentencias aludidas parten de dicha base. El xx7xx/xxxx Caixabank responde al requerimiento manifestando que dichas aportaciones nunca fueron imputadas fiscalmente ni descontadas en nómina, por lo que no procede la aplicación de las Sentencias en las que basa su solicitud.

Evidentment hem impugnat aquestes resolucions davant el TEAR i seguim a l'espera de sentencia.

Ara la nova denegació diu:

En las sentencias aportadas, una parte de la cantidad percibida por el contribuyente procede de los fondos transferidos al Plan por una entidad preexistente por lo que acreditan que estas cantidades no fueron aportaciones o contribuciones al Plan de pensiones ni recibieron el tratamiento tributario previsto en la Ley 8/1987, de 6 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, al ser anteriores a la misma.
En el caso que nos ocupa, de la documentación aportada por el obligado no acredita que la procedencia de los xxx euros de aportación inicial realizada por el promotor fueran aportaciones previas a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
Del acuerdo laboral presentado, en el apartado 3.5 recoge que "se reconocen Derechos por Servicios Pasados a los empleados que a 31/12/99 fuesen partícipes del Régimen de Previsión del Personal (RPP) y que se adhieran al Plan de Pensiones previsto en el presente Acuerdo en los plazos y condiciones establecidos por éste."
La cuestión planteada en la sentencia resuelta por el Tribunal Económico-Administrativo Central no puede aplicarse en la solicitud presentada por el obligado, ya que la cantidad percibida por el contribuyente debe tributar por rendimiento de trabajo siempre que hubiera podido ser gasto deducible o reducir la base imponible en el momento de las respectivas aportaciones.

Es a dir, aquesta resolució admet el contingut de les sentències i evidentment per la documentació aportada es demostra el contrari del que diu.

Entenem que fiscalment és un punt més al nostre favor.

15/FEBRER/2019

A data d'avui seguim sense noticies de les demandes presentades als diferents Tribunals Econòmics-Administratius.

Per fer pressió, hem presentat totes les demandes als respetius Tribunals Econòmics-Administratius i  per això Hisenda està fent el que no havia fet fins ara i envia propostes i denegacions; de reber algún requeriment us agrairem ens comuniqueu el "Código Seguro de Verificación" que figura al escrit.

Ánims que falta menys.03/NOVBRE/2018

SITUACIÓ ACTUAL DEMANDES:

A Hisenda:                                                   15
Al Tribunal Econòmic Regional:              13
Al Tribunal Contenciòs(*):                           0
TOTAL                                                          28

(*)Al l´any es podrien interposar demandes, termini ja transcorregut, però al no tenir cap resposta negativa dels Tribunals Econòmics Regionals, no tenim un motiu clar que impugnar, creiem millor esperar alguna resposta.

Molts de companys que rescataren el seu pla de pensions als darrer exercicis s'han interessat per presentar demanda. Els hem aconsellat esperar a presentar abans de la propera declaració de renta per evitar la prescripció o actuar si ja tinguésim resposta.

De moment les respostes negatives que ens dona Hisenda no tenen cap fonament clar per fer-nos desistir d'allò que consideram just. Evidentment no es posicionen sobre la jurisprudencia que esmenem a la petició i de la cual en fem un resum textual a continuació:

Hemos de partir del artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, así como del 25 k) de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vigente en el ejercicio a que se refiere esta reclamación. Ambos preceptos ordenan integrar en la base imponible del beneficiario de los Planes de Pensiones y sus sistemas alternativos a las "prestaciones" percibidas de dichos Planes. El problema, por tanto, es qué se entiende por prestaciones percibidas de los planes, para cuyo planteamiento ha de seguirse lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General Tributaria, que ordena entender los términos empleados por las normas tributarias en sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. En este caso tanto en sentido jurídico como técnico, por prestación derivada o percibida de un Plan de pensiones ha de entenderse la cantidad resultante de la capitalización de las aportaciones y contribuciones al Plan, satisfechas por el promotor o por los partícipes.
En efecto, se configuran los Planes de pensiones en su Ley reguladora (artículos 1º y 2º ) como aquellas operaciones definitorias del derecho a percibir capitales o rentas en caso de jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, y las obligaciones de contribución a los mismos. Se trata, por tanto, de un mecanismo por el que las contribuciones y aportaciones a los Planes se integran en un patrimonio, llamado Fondo de Pensiones y dan lugar a los capitales necesarios para atender al pago de las prestaciones. Es esencial la equivalencia financiera entre las prestaciones y las aportaciones de acuerdo con sistemas financieros y actuariales de capitalización (artículo 8º ) y según estén fijadas de antemano unas, otras o todas ellas, estamos ante los planes de prestación definida, de aportación definida o mixtos, que se contemplan en el artículo 4º de la Ley . Es decir, que en sentido estricto, la prestación es la cantidad a que tiene derecho el beneficiario como consecuencia del Plan de Pensiones, es decir, como resultado de la capitalización de las contribuciones y aportaciones al mismo, las cuales, según el artículo 8º.3 de la Ley "se realizarán por el promotor y por los partícipes, respectivamente, en los casos y forma que (...) establezca el respectivo Plan de Pensiones (...)". Quiere ello decir que, en rigor, la cantidad transferida al Plan por parte de la mutualidad de previsión social que se extingue, no tiene la naturaleza jurídica de la aportación ni de la contribución, porque no estamos ante contribuciones o aportaciones al Plan por parte de los partícipes ni de los promotores; por tanto, el importe derivado de dicha cantidad transferida, aunque ha sido pagado con cargo al Fondo de Pensiones, no es tampoco una prestación en el sentido que a este término da la Ley 8/1987, porque sólo la que corresponde a dichas aportaciones y contribuciones tiene naturaleza de prestación. En el caso planteado estamos ante un pago de naturaleza especial y origen mixto, que es consecuencia del tránsito de la mutualidad al Plan de pensiones a que se hizo referencia y no ante una prestación en sentido jurídico-tributario, al menos en su totalidad".
Si aplicamos la anterior conclusión al caso aquí controvertido, se observa que una parte de la suma percibida por el contribuyente no procede de las contribuciones y aportaciones al Plan de pensiones, sino de los fondos transferidos al Plan por una entidad preexistente. Esta distinción - y la aplicación de sus consecuencias- resulta necesaria para que la regularización tributaria del contribuyente que la Oficina gestora pretende practicar, sea conforme a Derecho: las cantidades procedentes de la entidad de previsión social, ni fueron aportaciones o contribuciones al Plan de pensiones en el sentido jurídico y técnico que acaba de examinarse, ni recibieron el tratamiento tributario previsto en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, al ser anteriores a la misma. Por tanto a la porción de la prestación percibida que corresponda a dichas cantidades no puede ser de aplicación una norma -el artículo 25.k de la Ley 18/1991 - que se refiere a un caso distinto, porque lo contrario equivaldría a incurrir en analogía. Es verdad que la Ley no prevé específicamente esta situación, pero precisamente por ello ha de acometerse una cuidadosa labor hermenéutica encaminada a definir qué se entiende por prestación de un plan de pensiones, para concluir que cabe la posibilidad de que se perciban cantidades que no tengan la naturaleza jurídica de prestaciones propias de un Plan, con las consecuencias de todo orden -en este caso, tributarias- que ello implica. En este caso y como conclusión de lo anterior, ha de concretarse la siguiente tributación de la cantidad percibida por el contribuyente con motivo de su jubilación: 1) Como rendimiento del trabajo personal, la parte que corresponda a la prestación del Plan de pensiones, o lo que es lo mismo, la originada por las cantidades aportadas al mismo en virtud del Plan, que tienen lugar a partir de la entrada en vigor de la normativa sobre Planes y Fondos de Pensiones; 2) Tributará como incremento de patrimonio (artículo 48 Uno, i de la Ley 18/1991) aquella parte de la prestación que tenga su origen en las cantidades aportadas a la mutualidad de previsión social, sea por el empleado o por la empresa".

Nota: La Lley 18/1991 està derogada.

En tenir alguna informació convocarem reunions informatives.

971 781 910

example@example.com

Avda. Joan March, 1 - Entlo. 2
07004 PALMA
Regreso al contenido